czwartek, 3 grudnia 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Znamy już szczegółowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 r. W nadchodzących 12 miesiącach zorganizowane zostaną 63 konkursy. Łączna kwota zaplanowana na dofinansowanie w ich ramach to to 1 965 171 194 zł.


W I kwartale 2016 r. otwarte zostaną m.in. dwa konkursy w ramach zagadnień związanych z osią priorytetową III - szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

W lutym 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi nabór wniosków w działaniu 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. O finansowanie będą mogły ubiegać się projekty zakładające realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: 
  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, 
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.
Planowany budżet konkursu wynosi 200 000 000 zł.

W ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w marcu 2016 r. NCBiR otworzy także nabór wniosków w konkursie, w którym wparcie będą mogły uzyskać projekty zakładające podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez: 
  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, 
  • wizyty studyjne u pracodawców.
Planowany budżet konkursu wynosi 250 000 000 zł.

W harmonogramie planowanych naborów wniosków w 2016 r. znajdują się także konkursy dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich (nabór w grudniu 2016 r.; budżet 155 000 000 zł). Prowadzone będą również nabory wniosków mających na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (nabór we wrześniu 2016 r.; budżet 145 000 000 zł) oraz podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (nabór w sierpniu 2016 r.; budżet konkursu 132 000 000 zł).

W 2016 r. organizowane będą również nabory wniosków w ramach zagadnień związanych z osią IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W marcu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju uruchomi nabór wniosków w działaniu 4.1 Innowacje społeczne. W ramach konkursu finansowanie otrzymają projekty wprowadzające makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w zakresie następujących tematów: 
  • przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych; 
  • środowiskowy system zabezpieczenia opieki w planowaniu przyszłości osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; 
  • empowerment (upodmiotowienie) w obszarze zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej i społecznej oraz usług opiekuńczych i asystenckich
Planowany budżet konkursu wynosi 120 000 000 zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom