środa, 9 grudnia 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły konkursu Premia na Horyzoncie. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla jednostek naukowych, które zaangażowane są w prowadzenie badań, finansowanych ze środków w ramach Horyzont 2020. Zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 przeznaczone będą na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu. 

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro,
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Zgodnie z informacjami MNiSW nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie planowany jest na drugą połowę lutego 2016 r. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia.

MNiSW zmieniło także wysokość dofinansowania, które można otrzymać na realizację zadań badawczych w projekcie międzynarodowym współfinansowanym. Zgodnie z § 10. 2 wspomnianego rozporządzenia:
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, (...)  nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.  
Regulacje wprowadzane przez nowe rozporządzenie pozwalają także na ubieganie się o środki z budżetu nauki na:
  • wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu;
  • wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej;
  • opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają z zawartych umów międzynarodowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej MNiSW (H2020) (współpraca międzynarodowa).Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom