poniedziałek, 25 stycznia 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.


Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:
I. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuk;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
II. osiągnięcia dydaktyczne za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych

III. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
  • jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.
IV. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy, którzy posiadają obywatelstwo polskie - w tym pracujący za granicą - oraz cudzoziemcy, którzy wymienione osiągnięcia uzyskali podczas pracy w Polsce.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom