poniedziałek, 11 stycznia 2016


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Do 31 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Budżet konkursu wynosi 200 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie można uzyskać na:
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • Modernizacja wystaw stałych;
 • Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 • Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
 • Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
Wnioski do konkursu mogą składać:
 • Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
 • Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
 • Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
 • Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom