środa, 2 marca 2016


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:
  • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
  • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
  • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
  • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach
Co miesiąc wypłacane są także następujące świadczenia:
  • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
  • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia) towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • Posiadają stopień naukowy doktor;
  • Posiadają co najwyżej stopień doktora habilitowanego uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami;
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Strona internetowa konkursu Fulbright Senior AwardPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom