czwartek, 3 marca 2016


Interreg Region Morza Bałtyckiego - logo
Od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiego konkursu w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Europejska Współpraca Terytorialna. Celem programu jest finansowanie projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Budżet konkursu wynosi 144 200 000 euro.

Wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków znajdują się m.in. organizacje badawcze. Jak informują organizatorzy konkursu:
Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie.
Jednym z priorytetów, w ramach których prowadzony jest nabór wniosków, jest potencjał dla innowacji. W serwisie funduszeeuropejskie.gov.pl jako działania, które mogą uzyskać finansowanie w ramach tego priorytetu wskazano:
  • Infrastruktura badań i innowacji - przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.
  • Inteligentna specjalizacja - przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.
  • Innowacja nietechnologiczna - przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.
Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej interreg-baltic.eu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom