środa, 16 marca 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 15 kwietnia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu sektorowego pn. INNOTEXTILE. Program organizowany jest w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Tematyka zgłaszanego projektu musi być zgodna z zakresem tematycznym konkursu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom