wtorek, 1 marca 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia. Planowany budżet konkursu wynosi 200 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację
Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 4 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 6 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 12 000 000 zł.
Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 29 400 zł na jednego uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom