czwartek, 31 marca 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 4 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:
  • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców. 
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 mln zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 5 mln zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 10 mln zł.
Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 20 000 zł na jednego uczestnika projektu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom