środa, 2 marca 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 31 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16. Celem konkursu jest rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Zgodnie z dokumentacją konkursową z wnioskami mogą występować:
 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
Wnioski do konkursu można składać w czterech następujących tematach:
 • Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom