środa, 13 kwietnia 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Do 31 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. W ramach konkursu można uzyskać środki na projekty mające na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Budżet konkursu wynosi 7,8 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszane projekty muszą uwzględniać następujące działania:
  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach), 
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, 
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań, - - identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia udzielonego na realizację projektu polegającego na powołaniu i funkcjonowaniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji mogą być m.in. szkoły wyższe i uczelnie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom