czwartek, 7 kwietnia 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 4 maja 2016 r. do 19 maja 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Konkurs adresowany jest do podmiotów spełniających kryteria mikro- lub małego przedsiębiorcy2, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia. Wnioskodawca powinien być przedsiębiorcą innowacyjnym w rozumieniu Art. 2 pkt 80 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. Zgodnie z informacjami organizatorów:
O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły.
Zaplanowane w budżecie konkursu środki, zostaną podzielone w następujący sposób:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 28,125 mln zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 421,875 mln zł.
Minimalna wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln zł. Maksymalna wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu w budżecie projekt należy zaplanować wymagany wkład prywatny, który stanowi 20% budżetu projektu grantowego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom