piątek, 27 maja 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 27 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków ramach Działania 3.3 umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego PO WER Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Budżet konkursu wynosi 145 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu zgłaszane projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:
  • realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
  • realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
  • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Z wnioskami mogą występować szkoły wyższe publiczne lub niepubliczne. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 3 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 zł.
Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 30 000 zł na jednego uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Międzynarodowe Programy Kształcenia


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom