środa, 1 czerwca 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze", w ramach IV Osi priorytetowej: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych może obejmować następujące zagadnienia:
  • Zdrowe społeczeństwo;
  • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;
  • Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo;
  • Innowacyjne technologie dla środowiska;
  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.


W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Wnioski na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze mogą być składane przez konsorcja, w skład których wchodzi:
  • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu "organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę", określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom