czwartek, 9 czerwca 2016


Herb województwa opolskiego
Do 5 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla studentów od marszałka województwa opolskiego. W ramach konkursu przyznane zostaną trwające po 10 miesięcy stypendia. Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu, wnioski mogą składać studenci, którzy spełniają następujące wymagania:
  • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich;
  • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego;
  • średnia ich ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, jest nie niższa niż 4,70;
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
  • posiadają inne osiągnięcia.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom