poniedziałek, 18 lipca 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 16 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w konkursie INNOTABOR. Budżet konkursu wynosi 196 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Projekty wyłonione w konkursie mają podnieść innowacyjność i konkurencyjność polskiego taboru szynowego

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowanego projektu może wynosić 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowanego projektu może wynosić 65 mln zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom