piątek, 8 lipca 2016


Flaga powiatu tarnogórskiego
Do 31 sierpnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z powiatu tarnogórskiego. Konkurs adresowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, na stałe zamieszkujących na terenie powiatu tarnogórskiego, którzy swoją działalnością naukową, artystyczną, sportową lub społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu tarnogórskiego. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 1 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może otrzymać student, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • uzyskał w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen co najmniej 4,8,
  • udokumentuje wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej,
  • nie powtarza roku studiów,
  • nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom