czwartek, 7 lipca 2016


Herb gminy Kłodzko
Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego. Wnioski do konkursu mogą składać m.in. studenci, którzy są mieszkańcami gminy Kłodzko. Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
  • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
  •  w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pow. 5.6 w szkołach gimnazjalnych, pow. 4.90 w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych i pow. 4.70 na uczelniach wyższych,
  • wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
  • posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
  • są mieszkańcami Gminy Kłodzko. 
O stypendium za wybitne osiągnięcia mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali pozytywną opinię dyrektora i wychowawcy w zakresie przestrzegania podstawowych norm kultury i zachowania w szkole,
  • zajmowali czołowe miejsca w wydarzeniach artystycznych, sportowych, muzycznych lub innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym i akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,
  • wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
  • posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
  • są mieszkańcami Gminy Kłodzko. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom