czwartek, 14 lipca 2016


Herb województwa wielkopolskiego
Do 15 lipca 2016 r. studenci zamieszkali w województwie wielkopolskim, mogą składać wnioski w ramach konkursu stypendialnego, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe kandydata oraz jego dorobek naukowy.

Zgodnie z treścią regulaminu konkursu osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:
 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
  • publikacje naukowe,
  • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.
Regulamin precyzuje także, że o stypendium mogą starać się studenci kierunków z następujących obszarów wiedzy: 
 1. nauki humanistyczne, 
 2. nauki społeczne, 
 3. nauki ścisłe, 
 4. nauki przyrodnicze, 
 5. nauki techniczne, 
 6. nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne,
 7. nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom