wtorek, 30 sierpnia 2016


Logo konkursu Inkubator Innowacyjności+
W dniu 19 sierpnia 2016 r. na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+" (M. P. poz. 821) ogłoszony został konkurs na finansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.
Inkubator zakłada dofinansowanie podmiotów – uczelni, spółek celowych – które mogą też utworzyć konsorcja. Konsorcja jako takie są przez program premiowane i ich dofinansowanie może wynieść maksymalnie 3 mln zł. Pojedynczy wnioskodawca może otrzymać do 2 mln zł.

W ramach programu podmioty będą zobowiązane do realizacji następujących zadań:
  • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu "science to business";
  • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  • zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności: 1. monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, 2. analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, 3. prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce, 4. analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
  • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł (przy czym koszty związane z realizacją zadania powinny stanowić co najmniej 50% kosztów projektu),
  • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom