wtorek, 2 sierpnia 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 września 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach PO IR Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Budżet konkursu wynosi 750 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Wnioski do konkursu mogą składać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
  • 2 000 000 zł – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
  • 5 000 000 zł – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.
Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
  • 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
  • 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Do 30 sierpnia 2016 r. trwa także nabór wniosków w ramach tzw. szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 1 miliard zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom