poniedziałek, 29 sierpnia 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 30 września 2016 r. do 14 października 2016 r. będzie trwał  nabór wniosków w ramach konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Budżet konkursu wynosi 11 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.).
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom