czwartek, 22 września 2016


Logo Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu stypendialnego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na stypendia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Stypendium można uzyskać na prowadzenie badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wysokość stypendium wynosi do 35 000 zł.

Jak informują organizatorzy konkursu:
Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE, a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego.
Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium naukowe na prowadzenie badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, może ubiegać się:
  • pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
  • osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.
Stypendia przyznawane są na okres stypendialny obejmujący jeden lub dwa miesiące oraz jeden lub dwa semestry w roku akademickim.

Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty:
  • 6 500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8 000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden lub dwa miesiące;
  • 5 000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr;
  • 3 880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom