wtorek, 20 września 2016


Logo Funduszy Europejskich
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 8 852 200 zł.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:
  • usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową,o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  • usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym;
  • nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą też być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Powyższe ograniczenie nie dotyczy usługi udostępnienia przestrzeni biurowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom