czwartek, 6 października 2016


Krajowy Klaster Kluczowy - logo
Od 4 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Budżet konkursu wynosi 61 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 mln zł;
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom