poniedziałek, 31 października 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn. Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów:
W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie. Wnioskodawca (lub partner o ile dotyczy) udzielający pomocy zwrotnej w ramach projektu, na dzień złożenia wniosku, musi mieć jednak potencjał instytucjonalny do realizacji zadań, tj. w ciągu ostatnich 5 lat realizować programy, w ramach których przyznawał osobom fizycznym lub podmiotom pożyczki lub inne formy pomocy finansowej podlegającej zwrotowi lub pomoc bezzwrotną w wysokości równej co najmniej wartości projektu.
Kryterium ma na celu weryfikację potencjału wnioskodawcy lub partnera tak, aby zapewnić, że instytucje podejmujące się zadania udzielania pomocy zwrotnej będą w stanie nie tylko opracować koncepcję, ale także ją wdrożyć i skutecznie zarządzać tym instrumentem również po zakończeniu realizacji projektu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom