wtorek, 22 listopada 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
20 mln złotych budżetu i nabór w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem Miniatura.

Na stronie internetowej NCN opublikowane została dokumentacja konkursowa do konkursu Miniatura. Tym samym znane są już wszystkie szczegóły tego konkursu. 


Potwierdziły się wcześniejsze informacje, dotyczące wymagań, które będą stawiane przed kierownikiem projektu. Takie osoby będą musiały spełnić następujące warunki:
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.
Okres realizacji projektu w ramach konkursu Miniatura będzie mógł wynosić 12 miesięcy. Możliwe będzie także skrócenie trwania projektu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji zadania. Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Jak wynika z regulaminu konkursu Miniatura 1, wniosek konkursowy przygotowywany będzie tylko w języku polskim, a proces oceny merytorycznej będzie jednoetapowy.


Rada NCN ustaliła także, że wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

Wiadomo także, że grant w ramach konkursu Miniatura dana osoba będzie mogła otrzymać tylko raz. Co za tym idzie w konkursie Miniatura 1 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe. 

W konkursie Miniatura NCN zrezygnuje także z papierowej wersji wniosku. Już wcześniej pojawiły się informacje, że od 15 grudnia 2016 r. wnioski do NCN składane będą tylko w formie elektronicznej. Nie inaczej będzie w przypadku Miniatury. Jak informuje NCN wniosek będzie musiał być podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 1 można znaleźć w jego regulaminie, którzy zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Miniatura 1Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom