środa, 2 listopada 2016


Herb Radomia
Do 30 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu prezydenta miasta Radom na stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia pracy na terenie Radomia. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium winien spełniać następujące warunki:
  • Posiadać status studenta uczelni wyższej ostatniego roku studiów pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  • Posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia.
  • Wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym okres, na który przyznane będzie stypendium.
  • Znaleźć samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl w zakładce PRACA przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż.
  • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie oraz miejscu zgodnym z Zarządzeniem Nr1642/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.
Przyznane stypendium będzie trwało 3 lub 6 miesięcy.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom