wtorek, 6 grudnia 2016


Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Do 8 stycznia 2017 r. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego prowadzi rekrutację do interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego w 2017 roku: "Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje".


Projekt
Polskie wyjątkowe doświadczenie konfrontacji z dwoma totalitaryzmami zasługuje na to, by stać się częścią głównego nurtu światowej dyskusji o historii XX wieku. Wymaga to jego ponownego przemyślenia, pogłębionej refleksji i naukowego opracowania. Projekt służy wypracowaniu całościowych teoretycznych interpretacji wybranych zagadnień doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Powinny one uwzględniać najważniejsze polskie tradycje naukowe, intelektualne i literackie oraz dominujące dziś na świecie paradygmaty badań nad historią XX wieku.

Do udziału w interdyscyplinarnej grupie badawczej zaprosimy ośmiu przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnimy także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską. Zależy nam na współpracy z osobami zainteresowanymi całościowym, przekrojowym, komparatystycznym i teoretyczno – problemowym spojrzeniem na polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów w XX wieku.

Grupa badawcza, której pracę organizować będzie czworo opiekunów naukowych, podejmie próbę twórczej i pogłębionej interpretacji obecności dwóch totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego) w dziejach i kulturze polskiej, łącząc wrażliwości i metody badawcze różnych dyscyplin: antropologii, filozofii, historii, literaturoznawstwa, politologii, prawa, socjologii i innych. Nie zabraknie refleksji nad kluczowymi ujęciami teoretycznymi zjawiska totalitaryzmu w światowej humanistyce. Dyskusja toczyć się będzie wokół następujących obszarów tematycznych: 
  • Doświadczenie totalitaryzmów w polskiej historiografii powojennej w kraju i na emigracji
  • Polska myśl wobec wyzwania totalitaryzmu
  • Totalitaryzm jako fenomen polityki – główne narracje światowe
  • Obraz totalitaryzmu w dziełach kultury
  • Totalitaryzm i doświadczenie zerwanej ciągłości
  • Pamięć o dwóch totalitaryzmach

Terminy
Spotkania grupy badawczej odbywać się będą raz w miesiącu w Warszawie przez cały rok 2017 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Wokół prac grupy zostaną zorganizowane dodatkowe wydarzenia: dwudniowe seminarium wyjazdowe we wrześniu 2017 r. i wizyty zagranicznych uczonych. W grudniu 2017 r. każdy z członków grupy przedstawi esej naukowy (ok. 70 tys. znaków), w którym – w formie syntetyzującej, porównawczej lub problemowej – zaproponuje autorską interpretację istotnego elementu polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. W 2018 r. teksty ukażą się drukiem jako odrębne wydawnictwo Ośrodka.  

Oferta finansowa
Za udział w projekcie badawczym, uczestnictwo w spotkaniach grupy i seminarium wyjazdowym oraz przygotowanie eseju naukowego oferujemy wynagrodzenie w wysokości 6 tys. złotych brutto i pokrycie kosztów podróży. Każdy uczestnik grupy badawczej będzie mógł ponadto wykorzystać 2 tys. złotych brutto na wizyty w innych ośrodkach naukowych w celu przeprowadzenia kwerend, skorzystania z zasobów bibliotek lub konsultacji naukowych, a także 1 tys. złotych brutto na zakup książek i materiałów naukowych, które po zakończeniu projektu pozostaną własnością Ośrodka.

Dokumenty
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie zgłoszeń,
zawierających:
  • CV naukowe z kompletną listą publikacji najlepszą publikację w formacie PDF oraz opis pomysłu na udział w projekcie badawczym (4-6 tys. znaków)
  • w przypadku doktorantów – list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata.

Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną do 8 stycznia 2017 r. na adres grupabadawcza@obnt.pl. Pod ten sam adres prosimy kierować ew. pytania i wątpliwości.

Pierwsze spotkanie grupy badawczej planujemy zorganizować pod koniec stycznia 2017 r.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć poniższą formułę:
„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom