czwartek, 19 stycznia 2017


Balon z logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - fot. www.granty-na-badania.com
Od 1 października 2017 r. swoje funkcjonowanie rozpocząć ma Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Do jej zadań należało będzie m.in. inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich a także inicjowanie i realizowanie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych w Polsce.

Choć NAWA ma zacząć swoje działanie za kilka miesięcy, to rozpoczęły się już prace nad ustawą, która powoła do życia nową instytucję. Dzięki temu wiemy, że swoją aktywność będzie ona koncentrowała w obszarze podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz polskiej nauki. NAWA przejmie wszystkie obowiązki Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które zostanie zlikwidowane.

będzie w sposób systemowy czuwać nad zwiększeniem umiędzynarodowienia uczelni, wspierać uczelnie, która doprowadzi do ściągnięcia do Polski wielu wybitnych naukowców, po to, żeby prowadzili tutaj badania, żeby kształcili polskich studentów.
Rozwiązanie problemów

Przedstawiając wyzwania stojące przed nową instytucją, MNiSW wskazuje, że jej zadaniem będzie przed wszystkim rozprawienie się ze słabością polityki państwa, prowadzonej w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Jako słabe punkty wskazywane są tu:
 • rozproszenie kompetencji związanych z umiędzynarodowieniem na szereg niepowiązanych ze sobą instytucji, niewystarczająca koordynacja podejmowanych przez nie działań oraz brak długofalowego planowania;
 • brak sprawnego mechanizmu finansowania i spójnych ram instytucjonalnoprawnych dla wymiany studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców z Polski i z zagranicy;
 • niedostosowany do obecnych realiów status prawny Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;
 • niewydajna struktura stypendiów rządowych w kontekście globalnej walki o talenty;
 • brak bazy informacyjnej, zawierającej kompleksową informację o ofercie stypendialnej dla Polaków i obcokrajowców.
NAWA ma być miejscem, w którym skupione zostaną działania związane z umiędzynarodowieniem polskiej nauki. Dotychczas rozdzielone są one pomiędzy wiele różnych instytucji. Jak argumentuje MNiSW, pozwoli to uniknąć dublowania się niektórych działań prowadzonych obecnie równolegle przez kilka podmiotów. NAWA ma także odpowiadać za długofalowe planowanie działań dotyczących umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W efekcie ma zmienić to aktualny staż rzeczy, w którym - zdaniem MNiSW - działania są podejmowane przez poszczególne podmioty zazwyczaj ad hoc, często bez wizji kontynuacji lub rozwoju tej działalności – zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. 

Cele nowej instytucji

Swoje cele NAWA będzie realizowała poprzez następujące działania:
 • programy stypendialne dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. Działanie obejmuje programy mobilnościowe nakierowane na polskiego lub zagranicznego odbiorcę;
 • prowadzenie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych. Zaliczyć tu można m.in. programy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji językowych i międzykulturowych kadry naukowej i administracyjnej uczelni i jednostek naukowych, jak również inicjatywy skoncentrowane na budowaniu potencjału instytucji np. poprzez międzynarodowe akredytacje, czy programy studiów w językach obcych;
 • prowadzenie działań promocyjnych za granicą, których celem będzie budowa silnej marki polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Agencja będzie mogła również wspierać m.in. rozwój studiów polonoznawczych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki naukowe oraz nawiązywać współpracę z zagranicznymi agencjami działającymi w tym samym obszarze. 
Pieniądze od NAWA będą mogły przekazywać do następujących adresatów:
 • studenci i doktoranci;
 • pracownicy uczelni lub jednostek naukowych;
 • osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny stopień naukowy uzyskany za granicą;
 • osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;
 • uczelnie i jednostki naukowe;
 • organizacje pozarządowe wspierające Polonię i Polaków zamieszkałych za granicą;
 • uczestnicy kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
 • jednostki samorządu terytorialnego, wykonujące zadania z zakresu uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych oraz repatriacji;
 • jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz upowszechniania informacji o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Stypendia otrzymywane ze środków NAWA zwolnione będą z podatku dochodowego. O finansach nowej instytucji na razie nie wiemy jednak zbyt wiele. Wiadomo już, że na jej funkcjonowanie w 2018 r. przeznaczone zostanie 7,4 mln zł. Jak informuje MNiSW W kolejnych latach koszty te zostaną utrzymane na zbliżonym poziomie. Największe wydatki związane z powołaniem NAWA mają być poniesione w 2017 r. Ministerstwo zastrzega jednak, że są to szacunki i nie mają charakteru ostatecznego. Dotyczyć ma to w szczególności kosztów organizacji NAWA oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń, związanych ze zwiększeniem liczby zadań i wynikającego z tego faktu zwiększenia zatrudnienia.

Co z pieniędzmi na same programy stypendialne? Tu środki - jeżeli działania mają przynieść zamierzone efekty - powinny być zdecydowanie wyższe. Dla porównania budżet pierwszej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki Uwertura 1 na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych wynosi 5 mln zł. W IV edycji konkursu Mobilność Plus MNiSW na pokrycie kosztów zagranicznych stażów młodych naukowców, przeznaczyło zaś ponad 21,5 mln zł.

Aktualizacja 28.02.2017 r. Jak informuje serwis Nauka w Polsce:
Jarosław Gowin powiedział dziennikarzom, że w pierwszym roku działalności NAWA ma mieć budżet ok. 150 mln zł, a od 2019 r. kwota ta ma wzrosnąć do co najmniej 250 mln zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom