czwartek, 5 stycznia 2017


Logo Polskiej Grupy Energetycznej
Do 20 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej konkursu Energia Innowacji.  Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych projektów, których tematyka dotyczy różnych obszarów działalności Polskiej Grupy Energetycznej. Budżet konkursu wynosi 80 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu Innowacyjne projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności PGE:
  • wydobycia;
  • wytwarzania;
  • energetyki odnawialnej;
  • dystrybucji energii elektrycznej;
  • sprzedaży.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania, na terenie Polski lub poza jej terytorium, spełniająca jeden z poniższych warunków:
  • posiada status studenta studiów doktoranckich;
  • posiada tytuł doktora do 10 lat po obronie rozprawy doktorskiej.
Uczestnikiem Konkursu może być także jednostka naukowa, będąca polską uczelnia publiczną lub niepubliczną, znajdującą się w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także instytut badawczy tj. jednostka państwowa działająca na podstawie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618). Jednostka naukowa lub instytut badawczy wyznaczają lidera, który będzie reprezentował ten podmiot w konkursie.

W ramach konkursu przyznane zostaną cztery nagrody główne pieniężne, w wysokości 20 000 zł każda.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom