poniedziałek, 30 stycznia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 28 lutego 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - program sektorowy Innowacyjny Recykling. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa), w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 0,8 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 18 mln zł.

Składany wniosek musi zakładać prowadzenie badań w zakresie zgodnym z tematyką konkursu - kliknij! 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom