poniedziałek, 30 stycznia 2017


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 25 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Zgodnie z kryteriami dostępu, Wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).


Jak informują organizatorzy w ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni i mogą dotyczyć m. in.:
  • opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  • finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
  • dostosowanie zarówno obowiązkowych jak i ponadprogramowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
  • realizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom