środa, 1 lutego 2017


Zdjęcie we wpisie: fot. Clark Young / unsplash.com CC0 1.0
Możliwość uzyskania stopnia doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych oraz uruchomienie programu "Doktorat wdrożeniowy" - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji przyjętym we wtorek przez rząd.

Projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Rząd przyjął ustawę o doktoratach i habilitacjach wdrożeniowych. Kolejny pomost między nauką a gospodarką 
- skomentował na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.


Nowe regulacje przewidują ustanowienie programu "Doktorat wdrożeniowy". W komunikacie CIR skomentowano, że program ten ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

W programie będą uczestniczyć trzy grupy podmiotów. Po pierwsze - osoby z tytułem magistra lub równorzędnym, które chcą rozwijać karierę akademicką bazując m.in. na wdrożeniach wyników badań naukowych. Po drugie - najlepsze ośrodki akademickie w Polsce (z kategorią naukową A+ lub A). A po trzecie - przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową, wdrażać nowe technologie i procesy organizacyjne lub uruchamiać produkcję innowacyjnych wyrobów i usług.

Uczestnik programu ma realizować doktorat w systemie dualnym. Oznacza to, że będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-badawczym), a jednocześnie będzie zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

Program przewiduje wsparcie finansowe dla doktoranta – stypendium w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej (obecnie - jak informuje CIR, jest to 2 450 zł). Jednostka naukowa ma zapewnić doktorantowi kształcenie, dostęp do laboratoriów i wsparcie zespołu badawczego, a ze środków finansowych programu otrzyma on dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie musiał wyznaczyć opiekuna pomocniczego, tj. pracownika z doświadczeniem w działalności badawczo-rozwojowej, który będzie wspierał doktoranta w jego pracy badawczej, co ma się przyczynić do pogłębiania kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Każdego roku do programu "Doktorat wdrożeniowy" będzie mogło przystąpić pół tysiąca doktorantów. Pierwsi powinni rozpocząć studia doktoranckie już w październiku 2017 r.

Na sfinansowanie programu w pierwszym roku akademickim jego funkcjonowania zaplanowano 21 mln zł. Przewidziany maksymalny poziom wydatków, który będzie osiągnięty najwcześniej w czwartym roku funkcjonowania programu, oszacowano na ok. 85 mln zł rocznie.

Projekt ustawy zakłada, że wdrożeniowa ścieżka kariery akademickiej będzie mogła być kontynuowana przez osoby ze stopniem naukowym doktora, dzięki możliwości uzyskania uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego na podstawie prac wdrożeniowych.

Proponowane przepisy dotyczą osób ze stopniem doktora, które przez co najmniej 5 lat prowadziły działalność badawczo-rozwojową, a także mają znaczące osiągnięcia wdrożeniowe. Poza tym muszą to być osoby zatrudnione w jednostce mającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Takie osoby będą mogły – na podstawie decyzji rektora uczelni lub dyrektora instytutu – pełnić funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich, zostać zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz korzystać z innych uprawnień doktora habilitowanego.

Decyzja o nadaniu uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego będzie podlegać kontroli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Projektowane przepisy umożliwią też naukowcom z zagranicy nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Projekt przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie 31 marca 2017 r. Z treścią projektu ustawy można zapoznać się na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie we wpisie: fot. Clark Youngunsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom