piątek, 17 marca 2017


Lublin miasto inspiracji - logo
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla studentów pierwszego roku studiów szkół wyższych, uczący się na terenie miasta Lublin, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna wysokość stypendium wynosi 4 387,50 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  • Ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  • Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
  • Jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
  • W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom