wtorek, 9 maja 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do  5 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 338 000 zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z wymogami MNiSW projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:
  • Działania związane ze wzmacnianiem współpracy kół naukowych oraz podwyższania kompetencji członków kół naukowych,
  • Działania związane ze rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych,
  • Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.
Zgodnie z informacją MNiSW w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
Organizacje pozarządowe:
  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MNiSWPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom