piątek, 16 czerwca 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Do trzeciego konkursu w programie TEAM zgłoszono 75 projektów. Czternastu laureatów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 48 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 56 naukowymi partnerami zagranicznymi, 8 polskimi partnerami naukowymi oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 60 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Dr hab. Dorota Pawlak - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Dr hab. Dorota Pawlak - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Z kolei do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility zgłoszono łącznie 41 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów – studentów i doktorantów.  

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jednym z laureatów programu TEAM został dr hab. Dariusz Plewczyński z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na prowadzenie badań, których celem jest zbadanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA, prof. Plewczyński otrzymał prawie 3,5 mln złotych. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości - w ramach procedur medycyny spersonalizowanej - będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych. 
Lekarz po zsekwencjonowaniu genomu pacjenta, dzięki naszemu algorytmowi będzie mógł zobaczyć przestrzenny, mechanistyczny i dynamiczny model jego genomu. Następnie będzie mógł zidentyfikować niepokojące rearanżacje i mutacje sekwencyjne oraz odpowiadające im zmiany strukturalne, jak również wykonać analizę funkcjonalną zaobserwowanych u pacjenta jednowymiarowych zmian genomicznych 
– wyjaśnia prof. Plewczyński. 

Prof. Wiesław Gruszecki - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Prof. Wiesław Gruszecki - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego - przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną 
– dodaje laureat. Dodatkowo, dane uzyskane w projekcie powinny pozwolić na lepsze zrozumienie czynników molekularnych wpływających na organizację genomu oraz mechanizmy biofizyczne za nią odpowiedzialne, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie wiedzy o rodzinnej i populacyjnej różnorodności genomu ludzkiego. 

W gronie laureatek i laureatów trzeciego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. dr hab. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. dr hab. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego,  prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof. dr hab. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. dr hab. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. dr hab. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Daniel Mege z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, dr hab. Justyna Olko z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. 

Prof. Francois Beguin - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Prof. Francois Beguin - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3,7 mln złotych uzyskał prof. dr hab. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Celem projektu prof. Wojtkowskiego jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania o efektywność procesu absorpcji dwufotonowej w oku oraz możliwości praktycznego wykorzystania tego zjawiska. 
Chcemy zmierzyć obiektywnie, przy pomocy zewnętrznego systemu detekcji, absorpcję dwufotonową i rozwiązać problemy fizyczne związane z dostarczaniem krótkich impulsów światła do głębokich warstw siatkówki. Będziemy również pracować nad rozwojem nowych, kompaktowych laserów, które pozwolą na zmniejszenie kosztów urządzeń służących do obrazowania dwufotonowego oka 
– tłumaczy prof. Wojtkowski. Badania prowadzone przez zespół prof. Wojtkowskiego związane będą również z tworzeniem dwóch nowych instrumentów medycznych wspomagających diagnostykę chorób siatkówki i umożliwiających monitorowanie stanu siatkówki np. przy terapiach lekowych: mikroperymetru dwufotonowego oraz mikroskopu dwufotonowego do obrazowania siatkówki gryzoni. 
Takie instrumenty i metody jeszcze nigdzie nie istnieją i wprowadzenie ich będzie nowatorskie w skali światowej. Rozwiązanie problemów podstawowych przełoży się bezpośrednio na wprowadzenie nowych technik diagnostycznych i w efekcie na poprawę jakości życia wielu osób cierpiących z powodu zaburzeń działania oka 
– mówi prof. Wojtkowski. 

Prof. Maciej Wojtkowski - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Prof. Maciej Wojtkowski - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Granty w trzecim konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Detlef Hommel z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, dr hab. inż. Michał Makowski (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i PCO S.A.), dr Izabela Sabała z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i nanoEMI Sp. z o.o.). 

Natomiast laureatem programu TEAM-TECH Core Facility, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej, został prof. dr hab. Michał Dadlez z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Prof. Dadlez otrzymał od FNP grant w wysokości prawie 3,5 mln złotych na realizację projektu, dzięki któremu możliwe będzie m.in. udostępnienie innowacyjnej procedury spektrometrii mas na potrzeby diagnostyki medycznej w ośrodkach służby zdrowia. 
Dotyczy to chociażby monitorowania poziomu leków i ich metabolitów w zindywidualizowanej terapii, na przykład u osób po przeszczepach. Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej dla wybranych grup chorych
– mówi prof. Dadlez. Zespół prof. Dadleza będzie również wspomagać firmy farmaceutyczne w tworzeniu nowych leków lub w kontroli jakości leków generycznych – przez opracowywanie nowych procedur pomiarowych farmakokinetyki nowo opracowywanych potencjalnych leków i procedur oceny jakości strukturalnej generycznych przeciwciał terapeutycznych. 
Projekt przyczyni się zatem do stworzenia nowych leków, również przeciwnowotworowych, lub wprowadzenia nowych polskich produktów terapeutycznych na rynek 
– dodaje laureat programu TEAM-TECH Core Facility. Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom