poniedziałek, 3 lipca 2017


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 14 sierpnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - Gospostrateg. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 1 mln zł i nie wyższe niż 30 mln zł

Wnioskodawcą w konkursie może być  konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki:
  • a) grupa minimum trzech i nie więcej niż pięciu jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe oraz co najmniej jedna (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, tj. podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju , ministerstwo wskazane w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej , konstytucyjny organ państwa, agencja wykonawcza ministerstwa, organ centralny i terenowy administracji państwowej, państwowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą lub organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem;
  • b) uzupełniająco do minimum wskazanego w lit. a), w skład konsorcjum mogą wchodzić podmioty wymienione tamże;
  • c) prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru ;
  • d) dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom