piątek, 11 sierpnia 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało dotychczas dwie listy laureatów konkursu Miniatura 1. W związku z faktem, że jest to nowy konkurs i cały czas mało osób ma związanie z nim doświadczenia, przygotowaliśmy analizę dotychczasowych wyników konkursu Miniatura 1.

W ramach konkursu Miniatura 1 możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację pojedynczego działania naukowego. NCN udziela wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Łączny budżet pierwszej edycji konkursu wynosi 20 mln zł. Do dnia 11 sierpnia 2017 r. środki zostały przeznaczone na realizację 67 projektów. Ich łączny budżet wynosi 2 474 638 zł (ok. 12,37% budżetu całego konkursu).

Wnioskodawcy w konkursie Miniatura 1 mają możliwość wybór jednego z ośmiu rodzajów działania naukowego planowanego do realizacji. Wśród finansowanych już 67 projektów nie znalazł się żaden, w którym jako działanie naukowe zaplanowano kwerendę. Zdecydowanie najczęściej wsparcie otrzymują badania wstępne (44 projekty). Szczegółowy podział projektów ze względu na rodzaj działania naukowego, przedstawiono na wykresie powyżej.
Regulamin konkursu Miniatura 1 wprowadził zakres finansowania od 5 000 zł do 50 000 zł. Wnioskodawcy nie tworzą jednak bardzo skromnych budżetów. Średnie dofinansowanie dla pojedynczego projektu wynosi obecnie ok. 36 935 zł. Najwyższe budżety planowane są w ramach badań wstępnych. Ich średni budżet to ponad 42 000 zł. Średnie wysokości budżetów dla finansowanych dotychczas projektów przedstawiono na wykresie powyżej.
Jak zostało przedstawione powyżej - badania wstępne są najczęściej wpieranym dotychczas (65,7%) rodzajem działania naukowego w ramach konkursu Miniatura 1. Dodatkowo właśnie ten rodzaj aktywności naukowej ma najwyższy średni budżet. W efekcie badania wstępne pochłonęły prawie 75% środków (1 848 990 zł z 2 474 638 zł), które zostały dotychczas przeznaczone na realizację konkursu Miniatura 1.

Wnioski

Założeniem konkursu Miniatura 1 było stworzenie źródła finansowania badań dla osób, które nie realizowały dotychczas projektu badawczego ze środków NCN. Projekty o mniejszych budżetach miały przyciągnąć osoby, które nie są jeszcze gotowe do realizacji większych przedsięwzięć badawczych. W takiej sytuacji Miniatura 1 miała odegrać rolę wstępu - pierwszego kroku - do składania wniosków do konkursów takich jak Sonata, Sonata Bis czy Opus.

Wsparte dotychczas projekty pokazują, że Miniaturę 1 należy traktować nie jako cel sam w sobie, ale jako właśnie element przygotowania do bardziej złożonych badań. Wyniki uzyskane w ramach Miniatury dobrze uznawać - i w taki sposób przedstawiać we wniosku - jako fundament, który umożliwi realizację większych przedsięwzięć naukowych.

Po raz kolejny potwierdza się także fakt, że NCN nie preferuje projektów o oszczędnych budżetach. Co prawda cały czas przy ocenie wniosku pod uwagę brane jest, czy zaplanowane środki są oszacowane realistycznie., ale najważniejsze jest jednak, żeby miały one związek z merytoryczną częścią badań i były niezbędne do ich przeprowadzenia.


Wszystkie dane za wynikami konkursu Miniatura 1 ze strony NCN (stan na 11.08.2017 r. godz. 7:21)


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom