środa, 16 sierpnia 2017


Logo konkursu Szlakami Polski Niepodległej
Do 10 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Szlakami Polski Niepodległej. Celem programu jest naświetlenie polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie w wysokości od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
 • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;
 • podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, drogach wiodących do niepodległości i czynie niepodległościowym w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
 • wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.
W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI wieku z uwzględnieniem kontekstów europejskich:
 • historia polityczna, dzieje społeczne i gospodarcze ziem polskich oraz kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
 • Polacy w polityce międzynarodowej oraz kontakty Polski z sąsiadami;
 • historia czynu niepodległościowego;
 • wielonarodowość, wielokulturowość i stosunki językowe w Polsce;
 • dzieje piśmiennictwa;
 • historia kultury i religii; dzieje idei;
 • historia sztuki, historia kultury materialnej;
 • historia wojskowości.
Zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. MNiSW przyzna finansowanie na nie więcej niż 10 projektów.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom