piątek, 22 września 2017


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. - logo
Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium dla studentów i doktorantów, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie brutto (student) i 1 500 zł miesięcznie brutto (doktorant).

Zgodnie z informacjami organizatorów maksymalny długość okresu stypendialnego wynosi:
 • w przypadku stypendium studenckiego - dwa semestry;
 • w przypadku stypendium doktoranckiego - cztery semestry.
Celami programu stypendialnego są:
 • rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, z którymi spółka zawarła porozumienia;
 • wspieranie badań naukowych, realizowanych przez stypendystów, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w działalności spółki;
 • inspirowanie studentów i doktorantów uczelni wyższych do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych, związanych z problematyką uwarunkowań i kierunków rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej;
 • wspieranie idei rozwoju współpracy nauki z praktyką gospodarczą, w celu zwiększenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
W ramach realizacji stypendium studenckiego kandydat zobowiąże się m.in. do:
 • zadeklarowania tematu pracy dyplomowej, związanego z przedmiotem działalności spółki, zaproponowanego przez spółkę lub własnego;
 • zobowiąże się do podjęcia i świadczenia pracy na rzecz spółki przez okres minimum dwóch lat po obronie pracy dyplomowej, w przypadku, gdy w trakcie okresu stypendialnego spółka złoży mu ofertę pracy na stanowisku związanym z jej podstawową działalnością i zagwarantuje przy tym wynagrodzenie w kwocie wynoszącej co najmniej równowartość 150% płacy minimalnej. Postanowienie to nie dotyczy kandydatów, którzy w momencie podpisywania umowy stypendialnej są pracownikami spółki.
W ramach realizacji stypendium doktoranckiego kandydat zobowiąże się m.in. do:
 • zadeklarowania tematu pracy dyplomowej, związanego z przedmiotem działalności spółki, zaproponowanego przez spółkę lub własnego;
 • zobowiąże się do podjęcia i świadczenia pracy na rzecz Spółki przez okres minimum dwóch lat po obronie pracy dyplomowej, w przypadku, gdy w trakcie okresu stypendialnego spółka złoży stypendyście ofertę pracy na stanowisku związanym z jej podstawową działalnością i zagwarantuje przy tym: A. możliwość jej rozpoczęcia po upływie czterech miesięcy od dnia złożenia oferty, w przypadku, gdy stypendysta związany jest umową o pracę z innym pracodawcą. Postanowienie to nie dotyczy kandydatów, którzy w momencie podpisywania umowy stypendialnej są pracownikami spółki; B. wynagrodzenie w kwocie wynoszącej co najmniej równowartość 200% płacy minimalnej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom