środa, 20 września 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Podniesienie rocznego limitu budżetu projektu, przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnej wysokości kosztów pośrednich - takie zmiany czekają osoby, które planują składać wniosek w ramach konkursu Preludium 14. Wnioskodawców w konkursie Opus 14 czeka zaś zmiana formy wynagrodzeń dla osób, które są już zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy.

 Zmiany w Preludium 14

Podstawowa zmiana to podniesienie rocznego limitu budżetu projektu. Na każdy rok realizacji projektu można obecnie otrzymać o 10 000 zł więcej niż w poprzedniej edycji. Aktualne limity przedstawiają się następująco:
  • projekt 12 miesięcy - do 70 000 zł;
  • projekt 24 miesiące - do 140 000 zł;
  • projekt 36 miesięcy - do 210 000 zł.
Podwyższeniu uległa także wysokość kosztów pośrednich. Dotychczas ich maksymalna wysokość wynosiła 20% wysokości kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej*, urządzeń i oprogramowania). Obecnie koszty pośrednie w konkursie Preludium mogą wynosić do 40% wysokości kosztów bezpośrednich. 

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie. Warto pamiętać, że zgodnie z regułami obowiązującymi w NCN podmiot realizujący projekt badawczy jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Drobna zmiana dotyczy także sposobu przekazywania środków z NCN do jednostki, w której realizowany będzie projekt w ramach konkursu Preludium. Od obecnej edycji środki będą przekazywane beneficjentom tego konkursu jednorazowo, tuż po podpisaniu umowy grantowej.

Zmiany w Opus 14

W regulaminie konkursu wprowadzono zmianę dotyczącą wynagrodzeń dla osób, które biorą udział w projekcie i są już zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy. Dotychczas w takich sytuacjach częstą praktyką było wypłacanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych. Od konkursu Opus 14 nie ma takiej możliwości.

Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Nie oznacza to jednak, że takie osoby w ogóle nie będą mogły otrzymywać wynagrodzenia za pracę w ramach projektu badawczego. Podczas posiedzenia Rady NCN we wrześniu 2017 r. wskazane zostało, że:
wypłacanie wynagrodzeń dodatkowych powinno odbywać się poprzez podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika na czas wykonywania przez niego zadań związanych z realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN. 
Umowy cywilnoprawne muszą być więc zastąpione przez aneks do umowy o pracę, ze zmianą wysokości wynagrodzenia i zakresu obowiązków na czas trwania projektu finansowanego z NCN.

Wprowadzona została także zmiana, zgodnie z którą każdy kierownik projektu, będzie mógł wnioskować o otrzymanie zatrudnienia na pełen etat naukowy ze środków NCN. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby, które nie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym realizowany miał być projekt. Maksymalna roczna wysokość wynagrodzenia dla kierownika zatrudnionego na etat wynosi 150 000 zł (tzw. brutto brutto).

* zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego aparatura naukowo-badawcza to Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom