piątek, 1 września 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 4 września 2017 r. do 25 września 2017 r. trwa nabór wniosków na granty w ramach Projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy" realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 16 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcie na realizację przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie mniej niż 20 000 zł oraz nie więcej niż 100 000 zł. Maksymalna wartość grantu może wynosić nie więcej niż 80 000 zł.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Przypominamy, że do 8 lutego 2018 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków w ramach programu Bon na Innowacje 2017. W ramach programy MŚP mogą zdobyć dofinansowanie na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi w ramach programu Bon na Innowacje 2017 mogą być jednostki naukowe.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom