poniedziałek, 2 października 2017


fot. Maxim Melnikov / unsplash.com CC0 1.0
Od 30 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Konkursu 1/4.1.1/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Do konkursu Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK można zgłaszać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
  • digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko;
  • zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych;
  • zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich;
  • usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.
Szczegółowe o zakresie tematycznym, z którego mogą być zgłaszane projekty, można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski do konkursu może składać wyłącznie konsorcjum, w skład którego wchodzi:
  • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu "organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę", określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 (z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy) oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014
  • co najmniej dwie jednostki naukowe.
Finansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska finansowania).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Maxim Melnikov / unsplash.com CC0 1.0
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom