środa, 18 października 2017


Logo województwa Mazowieckiego
Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia województwa mazowieckiego dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wysokość stypendium wynosi 6 300 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu z wnioskami o stypendium mogą występować:
  • studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej uczelni artystycznej działającej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.1));
  • studenci kształcący się w niepublicznych uczelniach artystycznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, wpisanych do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego rejestru uczelni niepublicznych.
Autorski projekt stypendialny należy przygotować w jednej lub kilku następujących dziedzinach sztuki:
  • film,
  • literatura,
  • muzyka, 
  • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia, taniec, teatr.
oraz zaprezentować koncepcję publicznego upowszechnienia go szerszemu gronu odbiorców.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom