poniedziałek, 20 listopada 2017


Idea4Azoty - logoW trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń do programu akceleracyjnego Idea4Azoty. Program ma łączyć potencjał środowiska akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty S.A. W konkursie mogą brać udział m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze i przedsiębiorcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów Program ma na celu wsparcie podmiotów zainteresowanych rozwojem nowych produktów, technologii lub usług we współpracy z organizatorem w obszarze jego działalności,w tym w szczególności: 
W szczególności w ramach Programu wsparciem objęte mogą być Projekty mające na celu, w obszarze funkcjonowania Organizatora:
  • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych lub użytkowych, projektu inżynierskiego, konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp., lub 
  • opracowanie prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych, lub 
  • testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, usług, bądź technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.
W ramach Programu Organizator przewidział następujące rodzaje wsparcia, w tym: 
  • wsparcie finansowe: zapewnienie Uczestnikowi wsparcia finansowego na realizację Projektu poprzez pokrycie uzgodnionej części wydatków związanych z jego realizacją 
  • wsparcie infrastrukturalne: wsparcie rzeczowe polegającego m.in. na udostępnieniu przestrzeni laboratoryjnej czy instalacji półtechnicznej 
  • mentoring: wsparcie merytoryczne – w tym także pracowników naukowych i branżowych lub organizacyjne ze strony pracowników Organizatora 
  • wsparcie wdrożeniowe: wsparcie na etapie wdrożenia od produkcji do komercjalizacji wyników realizacji Projektu 
  • wsparcie prawne: wsparcia prawnego w zakresie ochrony i zabezpieczenia praw do wyników Projektu, w tym praw własności intelektualnej (wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich, praw do baz danych itp.) 
  • wsparcie "mix": wsparcie mieszane w zależności od potrzeb Uczestnika np. finansowe i infrastrukturalne.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa programu akceleracyjnego Idea4AzotyPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom