wtorek, 7 listopada 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/05/dwa-miedzynarodowe-centra-naukowe.html
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych polskich uczonych – prof. Piotr Trzonkowski, prof. Daniel Gryko, prof. Andrzej Trautman oraz prof. Krzysztof Pomian. 

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Piotr Trzonkowski - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska FNP 

Prof. Piotr Trzonkowski  
Z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w Zobszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka. Nagrodą FNP zostały wyróżnione dokonania prof. Piotra Trzonkowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów – ze spektakularnym sukcesem - terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego. 

Prof. Daniel Gryko - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska FNP

Prof. Daniel Gryko 
Z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Daniela Gryko w zakresie syntezy koroli i porfiryn oraz badania ich właściwości fotofizycznych. Prof. Gryko projektuje i syntezuje takie związki. Opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe perspektywy dla ich zastosowań, m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej. 

Prof. Andrzej Trautman - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska FNP

Prof. Andrzej Trautman 
Z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Nagroda Fundacji została przyznana za badania prof. Trautmana, które wniosły istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych. Wiele osób uważa, że te osiągnięcia należą do najważniejszych wyników w fizyce teoretycznej, jakie otrzymano w Polsce po II wojnie światowej.

Prof. Krzysztof Pomian - fot.Magdalena Wiśniewska-Krasińska FNP

Prof. Krzysztof Pomian
Z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za  pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane publikacje prezentujące interdyscyplinarne badania prof. Pomiana  w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.

Kandydatów do Nagrody FNP, zgodnie z jej regulaminem, zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą profesorowie: Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska) – przewodniczący Rady,  Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW) – wiceprzewodniczący Rady, Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Włodzimierz Krzyżosiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu), Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński),  Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS). Nagrody są przyznawane w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi,  nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 95 osób. Są wśród nich tak wybitni profesorowie, jak m.in.: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Wiesław W. Jędrzejczak, Zofia Kielan-Jaworowska, Aleksander Koj, Elżbieta Frąckowiak, Tomasz Łuczak, Stanisław Konturek, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczyński, Mariusz Z. Ratajczak, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Anna Wierzbicka, Ewa Wipszycka.

Informacja prasowa
Zdjęcia we wpisie: fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska FNP 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom