piątek, 15 grudnia 2017


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Do 6 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Nr 2/P/2017 "Młodzi Naukowcy 2017" na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców".

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju program służyć ma opracowaniu przełomowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zdobyciu lub rozwijaniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP i służ b odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w następujących obszarach: 
  • cyberobrona, w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe,
  • autonomiczne platformy bezzałogowe (powietrzne, lądowe, morskie),
  • technologie rakietowe obrony powietrznej w ramach obszaru bron precyzyjna i uzbrojenie.
Wnioskodawcą w konkursie może być:
  • jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki,
  • konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, podejmujące wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane przez Wykonawcę,
  • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1158), działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę,
  • przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
pod warunkiem, że Projekt będzie realizowany przez Zespół Badawczy, a Kierownikiem Projektu będzie Młody Naukowiec w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom