wtorek, 19 grudnia 2017Logo Funduszy Europejskich
Od 18 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na "Studia dualne" dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów składane do konkursu wnioski muszą spełniać następujące warunki: 
  • Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów 
  • Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
  • Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.
  • Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.
Maksymalna wartość projektu wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 3 mln zł,
  • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 mln zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 10 mln zł.
W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 10 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom