wtorek, 23 stycznia 2018


Herb województwa lubelskiego
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na studenckie stypendium marszałka województwa lubelskiego. Stypendium przyznawane jest na okres do 9 miesięcy. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów  o przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:
  • zamieszkuje w województwie lubelskim;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 regulaminu;
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom